Inspektor weterynaryjny
Sępólno Krajeńskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii , zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY (ZASTĘPSTWO)
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu sępoleńskiego;
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami);
- praca przy komputerze;
- warunki pracy bardzo dobre;
- nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające;
- wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzeniu do obrotu;
 • prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt;
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotówrczych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne 
<br>
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • prawo jazdy kateg. B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  89-400 Sępólno Kaj.
  ul. Kościuszki 17
  sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 3881225.
Inspektor weterynaryjny
Sępólno Krajeńskie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna