Inspektor weterynaryjny
Gostyń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dział Chorób Zakaźnych

Warunki pracy

1. praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
2. praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
3. narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
4. brak windy i podjazdów,
5. brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. przeprowadzanie kontroli warunków sanitarno - weterynaryjnych miejsc pozysku mleka oraz gospodarstw zakresie dobrostanu oraz cross compliance,
 • 2. sporządzanie zestawień i sprawozdań,
 • 3. pobieranie prób do badań laboratoryjnych, pakowanie prób i przekazywanie ich do laboratorium
 • 4. zastępowanie kontrolera ds. pasz i utylizacji podczas jego nieobecności,
 • 5. przestrzega przepisów kodeksu pracy i innych ustaw, oraz wewnętrznych zarządzeń i decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • 6. przeprowadza bieżącą analizę potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej w świetle wymogów obowiązujących przepisów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • 7. opracowuje plan budżetu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • 8. przyjmuje zgłoszenia zaraźliwych chorób zwierzęcych i niezwłocznie podejmuje czynności w celu rozpoznania, zlokalizowania i zwalczania ognisk choroby,
 • 9. prowadzi „Księgę zaraźliwych chorób zwierzęcych” i sporządza całą dokumentację związaną ze zwalczaniem tych chorób,
 • 10. prowadzi dokumentację związaną z wymianą informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z przepisami UE,
 • 11. prowadzi wykup zwierząt dotkniętych chorobami zwalczanymi z urzędu,
 • 12. sporządza sprawozdania miesięczne i roczne z zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • 13. nadzoruje akcje profilaktyczne i prewencyjne, badania monitoringowe w zakresie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • 14. opracowuje powiatowe programy zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • 15. zaopatruje urzędy gmin w plakaty i ulotki informacyjne o chorobach zaraźliwych zwierząt,
 • 16. nadzoruje i kontroluje Identyfikacje i Rejestracje Zwierząt oraz warunki dobrostanu, stan zabezpieczenia przeciw epizootycznego podmiotów gospodarczych prowadzących hodowlę zwierząt, zajmujących się transportem zwierząt, wylęgiem drobiu, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu i wykorzystaniem materiału biologicznego, punktami unasieniania, punktami kopulacyjnymi zwierząt,
 • 17. sprawuje nadzór nad miejscami skupu i miejscami gromadzenia zwierząt, targowiskami, spędami, aukcjami, wystawami zwierząt oraz schroniskami zwierząt,
 • 18. nadzoruje zbieranie, grzebanie, spalanie zwłok zwierzęcych , ich części i odpadów poubojowych i współpracuje w tym zakresie z inspektorem ds. środków żywienia zwierząt,
 • 19. nadzoruje lecznictwo zwierząt w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • 20. kontroluje prawidłowość realizacji zadań przez lekarzy wet. wolnej praktyki wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonania: a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych w tym monitoringowych, b) nadzoru nad spędami, targami i miejscami gromadzenia zwierząt, c) badaniem zwierząt w obrocie i prawidłowość wystawiania świadectw zdrowia, d) zadań koniecznych przy likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego,
 • 21. analizuje i sprawdza pod względem merytorycznym wszystkie faktury i rachunki wystawiane przez lekarzy wolnej praktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • 22. nadzoruje sposób i wykonanie dezynfekcji,
 • 23. kontroluje przestrzeganie zasad dobrostanu zwierząt przez podmioty zajmujące się utrzymaniem, transportem, ubojem zwierząt,
 • 24. przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • 25. prowadzi całość dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządza sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów oraz korespondencję w zakresie posiadanych upoważnień,
 • wykonuje inne czynności i polecenia zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • odpis dyplomu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
  ul. Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Inspektor weterynaryjny

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna