Inspektor weterynaryjny
Gorzów Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
zespól ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca od poniedziąłku do piatku w godz. 7.00- 15.00
praca w siedizbie Inspektoratu , przy komputerze oraz na terenie powiatu, wyjazdy słuzbowe krajowe
Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyzury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW
Prowadzenie samochód slużbowego - osobowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego
 • nadzór nad podmiotami produkującymi , przechowujacymi, wprawadzającymi do obrotu środki żywnści pochpodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych , leków oraz skażeń promieniotwórczych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczosci, rejestrów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw nalezących do własciwości Inspekcji Weterynaryjnej, w przypadku lekarzy weterynarii posiadanie prawa wykonywania zawodu.
<br>umiejętniość obsługi komputera i typowych programów WORD, EXCEL, Power Paint,
<br>prawo jazdy kat. B,
<br>znajomość przepisów weterynaryjnych,
<br>nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyslne przestępstaw skarbowe,
<br>posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>korzystanie z pełni praw publicznych 
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
  ul. Żwirowa 9
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty nadsłane po terminie nie będą rozpatrywane
Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane włąsnoręcznym podpisem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych, w razie ich nie odebrania zostaną zniszczone w ciągu miesiąca.
Dodatkowe informacje mozna uzyskać telefonicznie pod nr tel. 95/720 20 72
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna