Inspektor weterynaryjny
Poznań
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00. Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz - wyjazdy w celu kontroli podmiotów. Samodzielne kierowanie samochodem. Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza bieżących potrzeb wynikających z nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego, instrukcji i wytycznych.
 • Prowadzenie rejestracji podmiotów i kontrola realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się pozyskiwaniem, przetwórstwem, przechowywaniem i transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wg. sporządzonego harmonogramu kontroli nadzorowanych podmiotów na dany rok.
 • Przygotowywanie dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu projektów decyzji administracyjnych I-szej instancji.
 • Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydalinach, wydzielinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach zgodnie z krajowym planem monitoringu pozostałości.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie sprawozdań, analiz i korespondencji w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia badania zwierząt rzeźnych i mięsa przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.
 • Współdziałanie z podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie podnoszenia higieny i zdrowotności środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Rozpatrywanie i załatwienie spraw przekazywanych przez te jednostki.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków będących w kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej, zgłaszanych przez osoby prywatne.
 • Wykonywanie kontroli w nadzorowanych podmiotach w zakresie bezpieczeństwa żywności, eksporcie i imporcie wg przyjętego na dany rok harmonogramu.
 • Prowadzenie w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii wyceny zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Konsultacja i współpraca z pionem diagnostyki weterynaryjnej ZHW
 • Uczestnictwo w organizowaniu szkoleń dla organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz zainteresowanych podmiotów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Office,
 • posiadanie prawo jazdy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej.
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopia prawo jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań
  pok. nr 35

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie (nie będą rozpatrywane) decyduje data wpływu oferty do urzędu. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna