Inspektor weterynaryjny
Kielce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

-budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - wyposażony w windę,
- w obiekcie występują bariery architektoniczne - schody, progi,
- stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,
- Warunki pracy: praca wykonywana w znacznej części poza siedzibą - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne warunki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym. Praca wykonywana również poza godzinami urzędowania.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad spełnianiem wymagań weterynaryjnych i dobrostanu zwierząt w gospodarstwach utrzymujących drób;
 • wykonywanie kontroli dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 • wykonywanie kontroli urzędowych wt w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonwyania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość przepisów w obszarze zdrowia i ochony zwierząt
 • bardzo dobra znajomość rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • znajomość zasad postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów z zakresu dobrostanu oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonwyania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
  ul. Ściegiennego 203
  25-116 Kielce
  Sekretariat pokój nr 3

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe:
tel. 41 3616527 e-mail: biuro @piw.kielce.pl
Przewidywany termin zatrudnienia 01.02.2019 r.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Inspektor weterynaryjny

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna