Inspektor weterynaryjny
Siedlce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół d/s bezpieczeństwa żywności, pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (delegacje). Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wymaga dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją.
Stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze. Narzędzia i materiały pracy: komputer, fax, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenie zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach, oraz zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach,
 • prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg, przygotowywanie projektów decyzji z w/w zakresu
 • obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu,
 • aktualizacja listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technologia żywności
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w przypadku lekarza weterynarii
 • znajomość aktualnie obowiązujacych przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  08-110 Siedlce
  ul. Kazimierzowska 29

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 6326027,
- umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- list motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- kopie dokumentów muszą być opatrzone " za zgodność z oryginałem", data i podpis,
- kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani - nie będą powiadamiani,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- oferta powinna być zatytułowana "ogłoszenie o naborze 43642"

Inspektor weterynaryjny

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna