Inspektor weterynaryjny
Lipno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego
Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w charakterze inspektora weterynaryjnego na terenie powiatu lipnowskiego. Nadzór
i kontrola nad rolniczym handlem detalicznym. Praca przy komputerze i w terenie powiatu lipnowskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • weryfikacji przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
 • prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzenie dokumentacji oraz koniecznej sprawozdawczości
 • pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności, oraz organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
 • Znajomośc obsługi komputera, systemów CBD IRZ, Vetlink, aktualnych przepisów weterynaryjnych, prawojazdy kat. B,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów,po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone

Inspektor weterynaryjny

Lipno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna