Inspektor weterynaryjny
Sępólno Krajeńskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Kraj.

Warunki pracy

* praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu sępoleńskiego ,
* do dyspozycji samochód służbowy ( parking przy budynku),
* praca przy komputerze,
* warunki pracy bardzo dobre,
* nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające,
* wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości,
 • pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności oraz organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne 
<br>
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • prawo jazdy kateg. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dyplomu ukońmczenia studiów lek.wet.
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 3881225.

Inspektor weterynaryjny

Sępólno Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna