Inspektor weterynaryjny
Chojnice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Budynek trzykondygnacyjny, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy.
Praca w terenie, wyjazdy służbowe-krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych.
Stres związanych z przeprowadzaniem kontroli.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • realizacja zadań w zakresie kontroli IRZ, bioasekuracji i wymogów wzajemnej zgodności;
 • reazlizacja zadań związanych z dobrostanem zwierząt / chów i hodowla, transport i ubój;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości w powyższym zakresie;
 • wpsółpraca z ARiMR;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza wetrynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz zostaną przesłane po terminie(decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Inspektor weterynaryjny

Chojnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna