Inspektor weterynaryjny
Pińczów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
Zespól ds. ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu pińczowskiego. Siedziba inspektoratu mieści się na piętrze, brak windy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin oraz z innymi urządzeniami biurowymi i specjalistycznymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Praca w teremie - dojazdy samochodami służbowymi, wyjazdy służbowe.
kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • • prowadzenie dochodzeń epizootycznych,
 • • Koordynacja monitorowania chorób zakaźnych zwierząt,
 • • pobieranie prób do badań,
 • • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów,
 • • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • rzetelność, komunikatywność, kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziany staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie kandydata potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
  ul. Łąkowa 28
  28-400 Pińczów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowane/i kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane oświadczenia, zgody, kopie CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone data oraz własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357 74 63.
Inspektor weterynaryjny
Pińczów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna