Inspektor weterynaryjny
Międzychód
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

-praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00,
-praca w terenie (prowadzenie samochodu służbowego),
-praca przy monitorze ekranowym,
-praca na parterze budynku, brak windy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z nadzorowaniem podlegających podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych
 • realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego, handlu, wysyłek do krajów trzecich środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestrów pomiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem, w tym prowadzenie bazy SPIWET
 • dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej, wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości IW
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z produkcją żywności
 • prawo wykonywania zawodu , w przypadku lekarza weterynarii
 • posiadanie prawo jazdy (czynne prowadzenie pojazdów)
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z IW
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • -zdolność analitycznego myślenia
 • -umiejętność pracy w zespole
 • -umiejętność organizacji pracy i samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawo jazdy kat.B
 • kopia dokumentu wykonywania zawodu i dyplomu w przypadku lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Strzelecka 12
  64-400 Międzychód

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
-w ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu
-list motywacyjny/CV powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
-oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
-osoby zakwalifikowane zostaną powiadomienie o terminie rozmowy wstępnej.

Inspektor weterynaryjny

Międzychód

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna