Inspektor weterynaryjny
Bartoszyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
- przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów
- wyjazdy w delegacje służbowe
- praca przy komputerze
- stabilna praca w administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy
- zatrudnienie na umowę o pracę, pierwsza umowa na 12 miesięcy
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
- pakiet socjalny (m.in dofinansowanie do wypoczynku, )
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego ( szkolenia, kursy)

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt do próbkobrań
- budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego - kontrole podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych
 • Sporządzanie dokumentacji z zakresu realizowania zadań , w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Pobieranie próbek do badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Podstawowa znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
- w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- list motywacyjny powinien powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 89 764 24 71
- oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej

Inspektor weterynaryjny

Bartoszyce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna