Inspektor weterynaryjny
Chełmno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

praca w terenie - obszar powiatu
wyjazdy służbowe samochodem służbowym
kontakt ze zwierzętami
praca w biurze przy komputerze
budynek jednopiętrowy, brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • pobieranie próbek do celów urzędowo przewidzianych badań
 • prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych
 • kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • prowadzenie postępowania administracyjnego zwiazanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie obowiazującej dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych zwiazanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naborów istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym czasie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 6863420

Inspektor weterynaryjny

Chełmno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna