Inspektor weterynaryjny
Wąbrzeźno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
inspektor weterynaryjny

Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie oraz w terenie na obszarze powiatu wąbrzeskiego,
- Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy,
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
- Narzędzia i materiały pracy - samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer z drukarką, skaner, telefon,
- Samodzielne kierowanie samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej okreslonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości;
 • Kontakt ze zwierzętami
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem;
 • Planowanie i realizacja pobierania próbek do badań monitoringowych
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań, przygotowywanie projektów odpowiednich decyzji, postanowień, zaświadczeń;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość procedur wynikajacych z KPA
 • uregulowany stosunek do służby wojskowe
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać osobiście w pok 106 lub za pośrednictwem poczty. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. Otrzymanych dokumentów nie odsyłam.Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr, telefonu 56 6880095

Inspektor weterynaryjny

Wąbrzeźno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna