Inspektor weterynaryjny
Grójec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole do Spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu. Wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany potrzeb niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe niebezpiecznie warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania,
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie,
 • Prowadzenie spraw związanych z podmiotami nadzorowanymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
 • Monitorowanie chorób odziwerzęcych i czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania,
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania oraz prowadzenie spraw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne bądź inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospilitej Polskiej,
 • Znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Kreatywność,
 • Znajomość obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Grójec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna