Inspektor weterynaryjny
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- praca w terenie,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach),
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli powiatowych lekarzy weterynarii woj. wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Analizowanie, weryfikowanie i przetwarzanie danych uzyskanych z powiatowych inspektoratów weterynarii w ramach sprawozdawczości
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych II instancji, w szczególności w odniesieniu do postępowania dotyczącego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
 • Bieżące analizowanie wyników badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach weryfikacji prowadzonego nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad przedsiębiorstwami sektora spożywczego produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • Przygotowywanie sprawozdań, sporządzanie propozycji pism, wystąpień i pozostałej korespondencji, w tym rozpatrywanie wniosków, interwencji od osób oraz instytucji zewnętrznych
 • Analizowanie i weryfikowanie danych uzyskanych z powiatowych inspektoratów weterynarii dotyczącej niebezpiecznej żywności w ramach funkcjonującego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz koordynowanie działań w tym zakresie na terenie województwa wielkopolskiego
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz narad z zakresu powierzonych obowiązków pracownikom powiatowych inspektoratów weterynarii z terenu woj. wielkopolskiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lekarzy weterynarii)
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point), programów pocztowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego Prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail i/lub numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny i oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz siedzibie urzędu – na tablicy ogłoszeń. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 661-90-08 lub 61 661-90-65.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna