Inspektor weterynaryjny
Ustrzyki Dolne
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do Spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

- wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym - praca z komputerem i urządzeniami biurowymi oraz
- praca w terenie (także w warunkach górskich), ze zwierzętami (np. pobieranie prób) - wymagana mobilność, użytkowanie samochodu
- możliwy kontakt z materiałem zakaźnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • Prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt w celu ich wykrywania i zwalczania.
 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie sprawozdawczości okresowej celu przekazania danych z realizacji zadań.
 • Prowadzenie, z upoważnienia organu postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzędu lub na wniosek.
 • Pobieranie prób do badań w celu ich dostarczania do badań w uprawnionym laboratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Umiejętność obsługi komputera (co najmniej środowisko Windows, pakiet Office,)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej oraz zdrowia i ochrony zwierząt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych
  ul. Pionierska 10
  38-700 Ustrzyki Dolne

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 461 13 16 / 694 455 736

Inspektor weterynaryjny

Ustrzyki Dolne

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna