Inspektor weterynaryjny
Leszno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu leszczyńskiego, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych.
Budynek nie jest dostępny do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych wraz z prowadzeniem rejestru podmiotów nadzorowanych i bazy danych zakładów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz projektów decyzji odnośnie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób produktów pochodzenia zwierzęcego do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach wraz z obsługą programu komputerowego E-KLIENT i CELAB oraz współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację krajowego programu badań kontrolnych, obecności pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyznaczonymi do nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego lekarzami weterynarii i personelem pomocniczym, w zakresie ich czynności,
 • kontrola gospodarstw produkujących mleko surowe,
 • popularyzacja zasad higieny i dobrej praktyki produkcyjnej w nadzorowanych zakładach,
 • przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach na terenie powiatu leszczyńskiego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami,
 • współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu, w zakresie podmiotów nadzorowanych,
 • prowadzenie kontroli bioasekuracji w stadach utrzymujących trzodę chlewną,
 • współpraca w zwalczaniu chorób zakaźnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w przypadku lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawo wykonywania zawodu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie
  ul. Święciechowska 150
  64-100 Leszno
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia- inspektor weterynaryjny ds bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikowanej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną usunięte.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 655203963

Inspektor weterynaryjny
Leszno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna