Inspektor weterynaryjny
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Warunki pracy

Praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.30.
Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym i prywatnym).
Szkolenia.
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, wyposażone w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe.
W budynku są windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych.
 • Nadzorowanie wywozu i przywozu oraz handlu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych lekarzy weterynarii w trakcie wykonywania czynności zleconych przez PLW w zakresie higieny środków pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie próbek w ramach monitorowania żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Przygotowywanie dokumentacji dla PLW związanych z postępowaniem administracyjnym.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w inspektoracie weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy.
 • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Dyspozycyjność, komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office).
 • Prawo jazdy kat. B, minimum dwa lata doświadczenia jako kierowca, posiadanie aktualnych psychotestów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia dyplomu lekarza weterynarii.
 • Kopia prawa jazdy.
 • Kopia dowodu osobistego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego aktualne psychotesty.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
  ul. A. Struga 23
  95-100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna