Inspektor weterynaryjny
Dębica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 16

Warunki pracy

Praca w systemie zmianowym w/w zakładzie
Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad zakładem posiadającym uprawnienia eksportowe na rynek USA poprzez weryfikację i egzekucję przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • Sporządzanie dokumentacji określonej w przepisach Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • Prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego w tym wystawianie wymaganych świadectw zdrowia
 • Zapewnienie nadzoru weterynaryjnego nad zakładem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i UE oraz przepisami innych niż USA państw trzecich wraz ze sporządzaniem stosownej dokumentacji
 • Uczestnictwo w audytach przeprowadzanych przez FSIS
 • Przeprowadzanie szkoleń lekarzy weterynarii w zakresie przepisów amerykańskich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspekcji Weterynaryjnej
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość pakietu MS OFFice
 • Certyfikat szkolenia z przepisów amerykańskich
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość aktualnie obwiązujących przepisów prawa krajowego i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość przepisów amerykańskich
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z przepisów amerykańskich
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowane/i/ kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Wymagane oświadczenia, zgody, kopie, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Pozostałe informacje : tel. 14 6818242

Inspektor weterynaryjny

Dębica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna