Inspektor weterynaryjny
Dębica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.
Narzędzia i materiały pracy - komputer i inne narzędzia biurowe (fax, skaner, kserokopiarka).
Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawozdanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja zadań związanych z krajowym programem badań kontrolnych
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz wymaganej sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • w przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. inspekcji weterynaryjnej
 • posiadanie czynnego prawa jazdy
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, biegła znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE
 • ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rzetelność, punktualność, staranność
 • komunikatywność, kultura pracy i kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w przypadku lekarza weterynarii - kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kosynierów Racławickich 16
  39-200 Dębica

  z dopiskiem: "OFERTA PRACY"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowane/i/ kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane oświadczenia, zgody, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Pozostałe informacje: tel.14 6818242

Inspektor weterynaryjny

Dębica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna