Inspektor weterynaryjny
Wąbrzeźno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
inspektor weterynaryjny

Warunki pracy

praca w urzędzie i poza urzędem - teren powiatu
wyjazdy służbowe
praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej okreslonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • opracowanie sprawozdawczości
 • kontakt ze zwierzętami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • łatwość przyswajania wiedzy z zakresu polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość procedur wynikajacych z KPA
 • uregulowany stosunek do służby wojskowe
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
  UL.WOLNOŚCI 44
  87-200 WĄBRZEŹNO

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać osobiście w pok 106 lub za pośrednictwem poczty. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. Otrzymanych dokumentów nie odsyłam.Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr, telefonu 56 6880095

Inspektor weterynaryjny

Wąbrzeźno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna