Inspektor weterynaryjny
Suwałki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie, na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe, obsługa klientów
Siedziba Inspektoratu mieści się na parterze budynku 3 - piętrowego, brak podjazdów
Narzędzie pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny, samochód służbowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej określonych ustawą w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola przestrzegania prepisów o ochronie zwierząt
 • Kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
 • sporządzanie sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość prawodawstwa weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych
 • Znajomośc programów komputerowych: Word, Excel

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii: zaświadczenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Dodatkowe informacje telefoniczne pod nr 87 566 54 81,
- Dokumenty należy złożyć w urzędzie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta dot. naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego",
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- Oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem,
- Niezakwalifikowani nie będą powiadamiani,
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- Niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone

Inspektor weterynaryjny

Suwałki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna