Inspektor weterynaryjny
Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie oraz na terenie powiatu ostródzkiego
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych)
Pracownikom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki, zapomogi)
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem posiadaczy świń,
 • realizacja zadań z zakresu monitorowania i zwalczania ASF u dzików i świń,
 • wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym, handlu i wywozie,
 • kontrola bioasekuracji gospodarstw wraz z prowadzeniem postępowań administracyjnych,
 • realizacja zadań z zakresu dobrostanu zwierząt,
 • wypełnianie zadań stanowiska wynikającego z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych w przypadku powołania Powiatowego Zespołu Kryzysowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej i kodeksu poestępowania administracyjnego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość europejskiego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • szkolenia, kursy z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończonych kursów, szkoleń z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości europejskiego języka obcego w stopniu komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Sienkiewicza 13
  14-100 Ostróda

  z dopiskiem ,,Oferta pracy w służbie cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e'mail podany w ofercie (dane kontaktowe podane przez Kandydatkę/Kandydata).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin zatrudnienia: kwiecień-maj 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (89) 646 59 73
Inspektor weterynaryjny
Ostróda
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna