Inspektor weterynaryjny
Miastko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół do spraw ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

- Praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu
- Czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu bytowskiego
- Wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia, narady) poza teren powiatu,
- Narzędzia i materiały: komputery, drukarki , kserokopiarki, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska
- Pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola ochrony i dobrostanu zwierząt
 • Kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy lekarzy wyznaczonych do monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie w/w spraw
 • Przygotowanie projektów dokumentów w ramach postępowania administracyjnego oraz zaleceń pokontrolnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, rolnicze lub zootechniczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2012 r. poz. 109)
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarzy weterynarii
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie samochodowego prawa jazdy
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarza weterynarii
 • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 • Ewentualne kopie świadectw pracy
 • Kopia prawa jazdy i dowodu osobistego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
  77-200 Miastko
  ul. Szkolna 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- tel. 59, 857 2805, 59 857 2006, 661 604 257
- e-mail: Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Miastko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna