Inspektor weterynaryjny
Mońki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i wyjazdy w teren, od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy. Wyjścia i wyjazdy służbowe. Praca w zespole. Kontakt z klientem zewnętrznym i stres związany z prowadzeniem kontroli.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • pobieranie i wysyłanie prób do badań,
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad realizacją programów monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu monieckiego,
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad obrotem zwierzętami w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
 • przygotowywanie projektów aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
  Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mońkach
  ul. Juliusza Słowackiego 14
  19-100 Mońki
  Z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisko Inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu a w przypadku ofert wysłanych pocztą –data stempla pocztowego),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3-ch miesięcy,
- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie,
- dodatkową informację można uzyskać pod tel. (85) 716 61 03
Inspektor weterynaryjny
Mońki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna