Inspektor weterynaryjny
Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00;
• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym);
• przeprowadzanie kontroli zakładów;
• praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe
• budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności związanych z zakresem i sposobem postępowania w trakcie realizacji krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego w powiecie ełckim;
 • Przygotowywanie projektów pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z zakresem działania i tematem, którego dotyczy pismo, akt prawny, dokument, porozumienie lub decyzja administracyjna;
 • Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych;
 • Realizacja planu badań kontrolnych w kierunku skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu oraz globalnej aktywności β w tkankach zwierząt;
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad gospodarstwami w zakresie pozyskiwania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym egzekwowanie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny;
 • Sporządzanie projektów planów i harmonogramów kontroli rocznych w nadzorowanych przez PLW zakładach na podstawie indywidualnych analiz ryzyka;
 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych oraz prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów.
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu i sposobu działania krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF);

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • dyplom ukończenia studiów na wydziale weterynarii
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym;
 • znajomość zasad systemu HACCP
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Suwalska 46
  19-300 Ełk
  z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora weterynaryjnego".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/610-23-17,
- oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Nasz urząd jest pracodawcę równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna