Inspektor weterynaryjny
Biała Podlaska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym;
- budynek parterowy;
- budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym chorób odzwierzęcych
 • nadzór nad kontrolą w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, likwidacja chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji, rejestrów, sprawozdawczości
 • nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii dla lekarzy weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii dla lekarzy weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data stempla pocztowego. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Planowany termin zatrudnienia 16.09.2019 r.

Inspektor weterynaryjny

Biała Podlaska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna