Inspektor weterynaryjny
Włoszczowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

• Paca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
• Praca w biurze przy komputerze
• Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu włoszczowskiego, wyjazdy służbowe
• Prowadzenie pojazdu służbowego osobowego
• Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze
• Budynek biurowy nie posiadający windy, podjazdów
• Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli z zakresu przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania
 • Sporządzanie projektów decyzji
 • współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w zakresie rozpoznawania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia zwierząt
 • Prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem w kraju i zagranicą
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Zapobieganie, rozpoznawania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt obiętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail. Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt ”. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie.

Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Inspektor weterynaryjny

Włoszczowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna