Inspektor weterynaryjny
Siedlce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochrony zwierząt i materiału biologicznego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (delegacje). Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wymaga dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją.
Stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na piętrze. Narzędzia i materiały pracy: komputer, fax, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz ochroną zwierząt
 • Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • Znajomość aktualnie obowiazujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 6326027,
- umowa o pracę na czas określony,
-oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
-list motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
-kopie dokumentów muszą być opatrzone "za zgodność z oryginałem" data i podpis,
-kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani - nie będą powiadamiani,
-nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
-oferta powinna być zatytułowana "ogłoszenie o naborze 57962"

Inspektor weterynaryjny

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna