Inspektor weterynaryjny
Krotoszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie. W biurze użycie monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie lub poza siedzibą urzędu - delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw. Samodzielne kierowanie samochodem. Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie dobrostanu i warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwach indywidualnych celem sprawdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych
 • nadzorowanie podmiotów zajmujących się transportem i skupem zwierzat w celu stwierdzenia wymagań weterynaryjnych i zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt podczas transportu
 • nadzorowanie zakładów wykorzystujących materiał biologiczny w celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiału biologicznego oraz zabezpieczenia epizootycznego
 • nadzorowanie handlu, wywozu i przywozu zwierząt w systemie TRACES
 • tworzenie i prowadzenie pisemnej i elektronicznej dokumentacji (decyzji, zaświadczeń) celem bieżacej kontroli prawidłowości funkcjonowania nadzorowanych podmiotów i gospodarstw oraz sprawozdawczości dotyczącej nadzorowanych podmiotów i gospodarstw celem posiadania aktualnej bazy danycha
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru Powiatowego Lekarza weterynarii celem przekazywania aktualnych danych dotyczących nadzorowanych podmiotów i gospodarstw do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
 • obsługa systemu TRACES

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu
 • posiadane prawo jazdy
 • znajomość przepisów w zakresie prawa weterynaryjnego
 • dyplom ukończenia studiów
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Każdy składany dokument powinien być podpisany.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 725 32 23

Inspektor weterynaryjny

Krotoszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna