Inspektor weterynaryjny
Wrocław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

Praca na zastępstwo. Praca w terenie oraz biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, w szczególności:
 • Prowadzenie i nadzorowanie działań w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie badań monitoringowych zwierząt w celu wykrycia zakażeń
 • Prowadzenie działań w ognisku choroby
 • Przygotowanie dokumentacji dla PLW lub osoby upoważnionej do wydawania decyzji administracyjnych
 • Nadzór nad handlem, exportem, importem i wprowadzaniem na rynek zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego
 • Kontrola i zwalczanie występowania odzierzęcych czynników chorobotwórczych
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie działania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych,
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawa krajowego i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i administracji
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość co najmniej jednego z języków obcych stosowanych w UE w stopniu komunikatywnym,
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
  Ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
Wzór niezbędnych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w zakładce praca (http://www.wroc.piw.gov.pl/piwwroc.php?c=praca).

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 71 3479823

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o kolejnym etapie naboru (test wiedzy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna