Inspektor weterynaryjny
Brzesko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15
- budynek dwupiętrowy, bez windy, siedziba PIW na drugim piętrze, parking
- praca w biurze przy komputerze, obsługa programów informatycznych
- praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami,
- wyjazdy służbowe
- szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i i produkcji marginalnej, lokalnej, ograniczonej (MLO)
 • przeprowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym w ramach RHD i MLO
 • pobieranie prób do badań, przeprowadzanie badania urzędowego żywności oraz prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z pełnionego nadzoru
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdań i analiz wynikających z pełnionego nadzoru
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków do sądu w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów weterynaryjnych i sanitarnych
 • organizowanie szkoleń, bieżącej pomocy i doradztwa dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących działalność, w tym RHD i MLO
 • kierowanie samochodem służbowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych zarówno krajowych jak i UE
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość języków obcych;
 • umiejętność pracy własnej i w zespole;
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Piastowska 2B
  32-800 Brzesko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 66 34 750 lub e-mail Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Brzesko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna