Inspektor weterynaryjny
Bolesławiec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na obszarze powiatu bolesławieckiego, wyjazdy służbowe,
Praca w terenie,
Praca ze zwierzętami, często agresywnymi,
Kontakt z materiałem zakaźnym,
Stres związany z podejmowaniem decyzji skutkujących utratą dużych wartości przez posiadaczy zwierząt,
Konieczność pracy również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych sprzętach biurowych,
Praca w terenie- dojazdy samochodem służbowym,
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
Budynek I piętrowy, praca wymaga przemieszczania się między piętrami, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru kontroli nad zdrowiem zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w celu zapewnienia im właściwych warunków dobrostanu.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania w celu ochrony zwierząt i ludzi
 • Pobieranie materiałów do badań monitoringowych chorób zakaźnych i analizowanie badań wykonanych przez właścicieli zwierząt.
 • Nadzorowanie wprowadzania na rynek, handel, export i import zwierząt i materiału biologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad podmiotami zajmującymi się materiałem biologicznym w celu zapewnienia właściwego zdrowia zwierząt używanych do rozrodu i materiału biologicznego.
 • Opracowywanie informacji, analiz oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt celem ich przekazania do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu dla lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat.B
 • praktyczna umiejetnośc prowadzenia samochodu osobowego
 • obsługa komputera i programów komputerowych, umiejetnośc pracy w zespole, komunikatywnośc , umiejetnośc logicznego myslenia , działanie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy weterynarii)
 • oświadzcenie o posiadnym prawie jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu
  ul. Górników 8a
  59-700 Bolesławiec
  w godzinach pracy urzędu od 7:00 do 15:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8a, 59-700 Bolesławiec, z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa inspektora wet. w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt ” wraz z podaniem numeru ogłoszenia. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.75 7301086 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Inspektor weterynaryjny

Bolesławiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna