Inspektor weterynaryjny
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzinę na dobę. Praca samodzielna pod presją, wymagająca dobrej organizacji pracy z nierównomiernym natężeniem obowiązków służbowych, wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji.
Samodzielne kierowanie samochodem służbowym. Praca w terenie - kontakt ze zwierzętami.
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na parterze. Na piętro prowadzą schody - brak windy, przed budynkiem podjazd dla inwalidów, w siedzibie jednostki toaleta dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym w szczególności: targi, pokazy, konkursy zwierząt, schroniska oraz obrót zwierzętami wraz z kontrolą środków transportu do ich przewozu
 • kontrola gospodarstw w zakresie zabezpieczenia przeciwepizootycznego, rejestracji i identyfikacji zwierząt w gospodarstwie, warunków ich żywienia i dobrostanu
 • uczestnictwo w profilaktyce i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • uczestnictwo w realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz programów monitoringowych
 • prowadzenie wymiany informacji wewnątrzzakładowej oraz z innymi służbami i inspekcjami, a także obsługa programów informatycznych
 • przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zajmowanego stanowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza wetrynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość wspólnotowego i krajowego prawa weterynaryjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego
 • umiejętności w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt
 • kursy, szkolenia, warsztaty, specjalizacja, itp. w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo do wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kursy, szkolenia, warsztaty, specjalizacja, itp. w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
  ul. Lubelska 16
  10-404 Olsztyn
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl)
CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego bądź wpływu do urzędu),
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-89) 533-14-11

Inspektor weterynaryjny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna