Inspektor weterynaryjny
Łosice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Warunki pracy

- zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30);
- wyjazdy służbowe;
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie);
- kontakt z klientem zewnętrznym;
- stres związany z przeprowadzaniem kontroli;
- zagrożenie korupcją.
Budynek piętrowy w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych- brak podjazdów oraz wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań zwiazanych z nadzorowaniem podległych podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustawy o produktach pochodzenia zwierzecego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu
 • pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych i urzędowych
 • przygotowanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
 • nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych
 • dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań
 • wykonywanie innych czynnosci z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikajacych z przepisów krajowego prawa wetrynaryjnego i prawa UE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (np. zootechnika, bezpieczeństwo żywności, technologia żywności)
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • dyspozycyjność
 • samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
-oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem;
-w ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone);
-kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem o ich terminie;
-dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności;
-dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /83/ 359-04-51

Inspektor weterynaryjny

Łosice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna