Inspektor weterynaryjny
Zamość
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, poruszanie się po budynku bez windy, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowanych toalet, praca w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE
 • Realizacja zadań wynikających z urzędowych programów zwalczania i/lub monitorowania występowania u zwierząt chorób zakaźnych
 • Planowanie oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów podlegających nadzorowi oraz prowadzenie czynności administracyjnych
 • Kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji
 • Nadzór nad ogrodem zoologicznym, schroniskiem psów, materiałem biologicznym
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanych z realizowanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Sienkiewicza 24
  22-400 Zamość

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub poczta e-mail o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty /list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia/ winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww listy dokumentów wymaganych.
Ogłoszenie na zastępstwo z możliwością zatrudnienia
Innych informacji można uzyskać pod nr. telefonu (84) 616 92 84

Inspektor weterynaryjny

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna