Inspektor weterynaryjny
Nysa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- Praca w terenie
- Praca przy komputerze
- Stres związany z różnorodnością zagadnień i kontaktami z podmiotami
- Wyjazdy samochodem służbowym
- Lokalizacja miejsca pracy - parter
- Bariery architektoniczne
- Konieczność poruszania się po schodach
- Brak wind
- Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych
- Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje zakłady zarejestrowane, produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do spożycia przez ludzi, w celu spełnienia wymogów weterynaryjnych do wprowadzenia na rynek,
 • Kontroluje zakłady zatwierdzone i zarajestrowane w celu określenia sprawności i funkcjonowania systemu kontroli HACCP przez podmiot,
 • Współrealizuje Krajowy Program substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt w celu oceny spełnienia wymogów,
 • Kontroluje produkcję mięsa na użytek własny, w celu spełnienia wymagań weterynaryjnych,
 • Kontroluje wykonanie badań właścicielskich w podmiotach nadzorowanych w celu oceny, czy produkowana żywności jest właściwej jakości,
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach objętych zakresem czynności łącznie z przygotowaniem projektu decyzji administracyjnych,
 • Prowadzi rejestr podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego, Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcę

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego i UE, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
postępowania rekrutacyjnego.
- Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
- Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia
postępowania rekrutacyjnego
- Dodatkowe informacje: 77 433 34 65

Inspektor weterynaryjny

Nysa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna