Inspektor weterynaryjny
Radom
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu radomskiego i miasta Radom,
- wyjazdy służbowe,
- praca przy komputerze,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- kontakt ze zwierzętami.
- prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , w szczególności afrykańskiego pomoru świń,
 • sprawoanie nadzoru (kontroli) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczosci związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • pobiieranie próbek w kierunku ASF,
 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,
 • inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • współpraca z innymi zespołami inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii
 • czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytoriu Rezcypospolitej Polskiej
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzat
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziany staż na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu
 • zaangażowani i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie z izby Lekarsko Weterynaryjnej potwierdzające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynrii
 • prawo jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Warzywna 20
  26-600 Radom

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas określony. Przewidywany okres zatrudnienia do 31.12.2018 r. ( z możliwością przedłużenia).
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu.
Oferty, które wpłyną po terminie do PIW Radom oraz niekompletne nie będą rozpatrywane, zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna