Inspektor weterynaryjny
Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00;
• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym);
• przeprowadzanie kontroli zakładów;
• praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe
• budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i kontrola badań monitoringowych zwierząt w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu
 • analiza sytuacji epizootycznej w powiecie, sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie chorób zakaźnych zwierząt w celu ich przedłożenia bezpośredniemu przełożonemu i jednostce nadrzędnej
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych wykonywanych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością podmiotów związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami, urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt utrzymujących zwierzęta gospodarskie oraz podmiotów sektora akwakultury i związanych z materiałem biologicznym, w celu zapewnienia ochrony i zdrowia zwierząt
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych oraz prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów
 • prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz pobieranie prób do badań w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt oraz zagadnień związanych z systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • dyplom ukończenia studiów na wydziale weterynarii
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Suwalska 46
  19-300 Ełk
  z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/610-23-17.
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna