Inspektor weterynaryjny
Myślibórz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00,
praca w siedzibie inspektoratu oraz na obszarze powiatu myśliborskiego,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe,
praca zespołowa,
budynek piętrowy z windą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności, w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 • Prowadzenie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi rolniczy handel detaliczny.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów RHD.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w RHD.
 • Przygotowanie dokumentacji dla PLW związanych z postępowaniem administracyjnym w I instancji.
 • Prowadzenie sprawozdawczości związanej z RHD.
 • Uczestnictwo w szkoleniach oraz samokształcenie związane z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.
 • Dokumentowanie własnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynności urzędowych.
 • Współpraca z innymi Inspekcjami i Urzędami w zakresie RHD.
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz dbanie o powierzone mienie zakładu.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez PLW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe związane z profilem działania lub weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku gdy o stanowisko ubiega się lekarz weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera - MS-Office ( w szególności Word, Exel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
  ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6 %.

Inspektor weterynaryjny

Myślibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna