Inspektor weterynaryjny
Starachowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy w delegacje służbowe,
- narzędzia i materiały pracy :praca przy komputerze, inne urządzenia biurowe sprzęt do próbkobrań ,
- bariery architektoniczne: budynek piętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Pobieranie próbek do badań
 • Zapewnienie skutecznego nadzoru weterynaryjnego nad zakładem posiadającym uprawnienia na rynek USA poprzez weryfikację i egzakucję przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Depatramentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 9 CFR
 • Sporządzanie dokumentacji określonej w przepisach Federalnych Inspekcji Mięsa Depatramentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 9 CFR
 • Prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wystawianie świadectw zdrowia
 • Nadzorowanie i weryfikacja pracy urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego
 • Uczestnictwo w audytach prowadzonych przez FSIS
 • Prowadzenie szkoleń lekarzy weterynarii w zakresie przepisów amerykańskich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej ,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość przepisów amerykańskich

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia zaświadczeń o ukończeniu specjalizacji i kursów
 • kserokopia prawa jazdy
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z przepisów amerykańskich
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach wypłacane są: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dopłaty do wypoczynku w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji , adres e-mail, numer telefonu ,
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Inspektor weterynaryjny

Starachowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna