Inspektor weterynaryjny
Iława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu iławskiego,
- Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, przy wejściu do budynku winda dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
- Narzędzia i materiały pracy - samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer z drukarką, skaner, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad zakładami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią oraz rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości;
 • prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem;
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie zadań związanych z weterynarią
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnego;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i UE w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Umiejętnośc obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;
 • W przypadku lekarza weterynarii - posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorim Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby lekarsko-weterynaryjnej) - dotyczy lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
  ul. Dąbrowskiego 11
  14-200 Iława
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 648-22-86

Inspektor weterynaryjny

Iława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna