Inspektor weterynaryjny
Łuków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa (praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy, budynek dwukondygnacyjny, bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • Wykonywanie zadań wynikających z realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego oraz afrykańskiego pomuru świń na terenie powiatu łukowskiego
 • Opracowywanie powiatowych planów zwalczania chorób oraz uaktualnianie planów gotowosci
 • Przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych, prowadzenie dochodzeń epizootycznych cele wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • Prowadzenie sprawozdawczościi postępowań administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Obsługa wystawionych grzywien w cele przymuszenia a także ich egzekwwanie
 • Wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym: sprawowanie zastępstw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • dokładna znajeomość przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność biegłej obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Warszawska 16
  21-400 Łuków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Łuków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna