Inspektor weterynaryjny
Zielona Góra
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

-praca przy komputerze
-wyjazdy służbowe
-Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu Zespołu ds Bezpieczeństwa Żywności
 • Prowadzenie kontroli z upoważnienia Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 • Obsługa i bieżący nadzór nad systemami elektronicznymi mającymi zastosowanie w Zespole ds Bezpieczeństwa Żywności
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach sprawozdawczości, sporządzanie sprawozdań
 • Przygotowywanie pism, decyzji, wystąpień pokontrolnych w ramach zespołu, współudział w archiwizacji dokumentacji zespołu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe Specjalizacja z: Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub Epizootiologii i administracji weterynaryjnej
 • Znajomość programów Microsoft Office
 • prawo jazdy kat B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Wszystkie dokumenty muszą został podpisane przez kandydata
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat B
 • Oświadczenie o znajomości programów Microsoft Office

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  ul. Botaniczna 14
  65-306 Zielona Góra

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty niekompletne, nie spełniające wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68/ 453 73 03

Inspektor weterynaryjny

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna