Inspektor weterynaryjny
Włoszczowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu - teren powiatu, wyjazdy służbowe. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku – brak windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w pozycji siedzącej przy biurku, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Prowadzenie pojazdu służbowego osobowego. Stres związany z obsługą petentów i przeprowadzaniem kontroli.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie afrykańskiego pomoru świń
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Inne czynności zlecone przez PLW
 • Kontrola wymagań dla handlu i obrotu zwierzętami
 • Kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 • Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania a także kontrola wymogów wzajemnej zgodności
 • Przeprowadzenie kontroli w zakresie higieny materiału biologicznego
 • Obsługiwanie programów związanych z wykonywanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
  Ul. Żwirki 2
  29-100 Włoszczowa
  /Sekretariat I piętro pokój nr 13/

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail.
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie.

Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.


Inspektor weterynaryjny

Włoszczowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna