Inspektor weterynaryjny
Krosno Odrzańskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespole ds. zdrowia i ochrony i zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00.
Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu krośnieńskiego, wyjazdy służbowe krajowe.
Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działań IW.
Prowadzenie samochodu służbowego - osobowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochornie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z dnia 20148r., poz. 1964 ze zmianami), w szczególności:
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrole podmiotów nadzorowanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości , rejestrów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu powtwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
  ul. Fryderyka Chopina 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

  dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem ,,Oferta pracy - inspektor weterynaryjny - zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzat''

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie niezbędne dokumenty oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani, w przypadku ich nie odebrania w ciągu miesiąca, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 383 51 73

Inspektor weterynaryjny

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna