Inspektor weterynaryjny
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół ds. bezpieczeństwa

Warunki pracy

Praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Praca przy komputerze. Praca samodzielna pod presją, wymagająca dobrej organizacji pracy z nierównomiernym natężeniem obowiązków służbowych, wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji.
Samodzielne kierowanie samochodem służbowym. Praca w terenie.
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na parterze. Na piętro prowadzą schody - brak windy, przed budynkiem podjazd dla inwalidów, w siedzibie jednostki toaleta dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowanych oraz kontroli sprawdzających usuniecie ewentualnych nieprawidłowości
 • kontrola identyfikacji, rejestracji i dobrostanu zwierząt utrzymywanych w tych gospodarstwach
 • kontrola zabezpieczenia epizootycznego i bioasekuracji w gospodarstwach kontrolowanych
 • przygotowywanie wszelkich pism, w tym decyzji administracyjnych wynikających z pełnionego nadzoru
 • prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w tym zakresie
 • organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie zadań związanych z weterynarią
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera wraz z pakietem MC Office

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
  ul. Lubelska 16
  10-404 Olsztyn
  z dopiskiem: ”Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl)
CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego bądź wpływu do urzędu),
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-89) 533-14-11

Inspektor weterynaryjny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna