Inspektor weterynaryjny
Ziemnice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ds. pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

• praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15;
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu legnickiego;
• praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
• wyjazdy służbowe;
• praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym;
• kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;
• praca w budynku piętrowym (konieczność poruszania się między piętrami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów zwierzęcych, z uwzględnieniem weryfikacji, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w nadzorowanych podmiotach (system HACCP)
 • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych i produktów pochodnych
 • dokonywanie analizy ryzyka i oceny bezpieczeństwa produkcji i obrotu pasz (pochodzenia zwierzęcego)
 • aktualizacja rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem pasz, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji (w zakresie wotyczącym wytwórni pasz)
 • realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczących prac zespołu
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, tworzenie planów, sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych I instancji dotyczących zadań zespołu
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem pasz, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • analityczne myślenie
 • Znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu pasz i utylizacji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarzy weterynarii)
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 855 05 41. Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą. W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, z wyjątkiem aplikacji kandydatów wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem.

Inspektor weterynaryjny

Ziemnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna