Inspektor weterynaryjny
Bartoszyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół ds.bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu , w budynku jednopiętrowym, bez windy,praca w terenie.wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z nadzorem zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • --realizowanie zadań związanychz nadzorem nad warunkami pozyskiwania mleka surowego,kontroli warunków w gospodarstwach produkcyjnych,punktach odbioru oraz środkach transportu mleka,
 • -realizowanie zadań związanych z kontrolą realizacji warunków weterynaryjnych w chłodniach prowadzonych przez koła łowieckie oraz podmioty zajmujące się skupem zwierząt łownych,
 • kontrola nad prawidłowością realizacji zadan wykonywanych przez lekarzyweterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • sporządzanie dokumentacji ,rejestrów,sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
  ul. Bema 33
  11-200 Bartoszyce
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności""

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 897642471
Aplikuj
na stronie internetowej :bartoszyce.piw.gov.pl znajdują się druki oświadczeń oraz życiorysu/CV

Inspektor weterynaryjny

Bartoszyce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna